Drogi Kliencie !!!
Możesz dosłownie w kilka chwil zostać naszym partnerem handlowym wypełniając formularz rejestracyjny uzyskując przy tym dostęp do systemu B2B.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

-Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inbud-Faro S.A. z siedzibą w Lublinie, ,ul. Antoniny Grygowej 27, 20-260 Lublin, NIP: 7120152561, REGON: 430763819 , KRS: 0000010940. Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby.  

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych to adres siedziby Administratora danych podanym powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Inbu-Faro S.A. w celach:

- rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Inbud-faro s.a., przez czas konieczny do wykonania tych czynności, a potem, do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest realizacja zgłoszenia a także obrona przed roszczeniami dotyczącymi tego zgłoszenia,

- rachunkowych, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z reklamacją zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Inbud-Faro s.a. wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Inbud-Faro s.a. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych). 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG lub kancelariom prawnym świadczącym usługi pomocy prawnej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Podanie wszystkich wskazanych w formularzu danych jest konieczne do obsługi zgłoszenia, chyba, że okienko nie jest opatrzone  znakiem ,, * " - wówczas podanie tej danej jest dobrowolne.