REGULAMIN SYSTEMU EFARO.PL

 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

I. Regulamin użytkownika systemu EFARO.PL określa zasady użytkowania serwisu internetowego B2B należącego do firmy Inbud Faro S.A. przez KLIENT-ów firmy Inbud Faro S.A., wspomagającego     KLIENT-ów w zakresie składania ofert zakupu Towarów DYSTRYBUTORA,

II. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

a. DYSTRYBUTORZE - należy przez to rozumieć spółkę Inbud Faro S.A. z siedzibą w Lublinie,

b. EFARO.PL lub SYSTEM - należy przez to rozumieć serwis internetowy B2B firmy Inbud Faro S.A.

c. KLIENT – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej, zarejestrowany w Systemie ERP Inbud Faro S.A. i posiadający status aktywnego KLIENT-a. Status Aktywny otrzymuje automatycznie każdy KLIENT rozpoczynający współpracę z DYSTRYBUTOREM. Status Aktywny zostaje odebrany KLIENT-om którzy zakończyli działalność gospodarczą bądź taką decyzję podejmie DYSTRYBUTOR. Status aktywności może zostać odebrany KLIENT- om zalegającym z płatnościami lub którzy zostali postawieni w stan upadłości lub likwidacji lub gdy dane ich firmy wymagają uzupełnienia bądź weryfikacji.

d. UŻYTKOWNIK - należy przez to rozumieć osobę posiadającą faktyczną możliwość korzystania ze EFARO.PL. Będzie to każda osoba korzystająca z SYSTEMU z ramienia KLIENTA ( posiadająca dostęp do systemu).

e. DOSTĘP DO SYSTEMU - należy przez to rozumieć prawo dostępu do serwisu zgodnie z wybranymi dla danego użytkownika uprawnieniami w tym do dostępu do SYSTEMU.

 

§ 2. PRAWO DOSTĘPU DO SYSTEMU

I. Dostęp do EFARO.PL może być przyznany KLIENTOWI przez HANDLOWCA z którym KLIENT współpracuje.

II. Użytkowanie SYSTEMU stanowi akceptację treści niniejszego regulaminu.

III. KLIENT ma prawo do posiadania więcej niż jednego UŻYTKOWNIKA.

IV. DYSTRYBUTOR zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia DOSTĘPU DO SYSTEMU bez podania przyczyn.

V. UŻYTKOWNIK jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu KLIENTA bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu. Za przedmiotowy dostęp w ramach uprawnień KLIENTA odpowiedzialność ponosi wyłącznie KLIENT.

VI. KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego UŻYTKOWNIKA i dlatego na nim spoczywa obowiązek poinformowania na piśmie DYSTRYBUTORA o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do EFARO.PL w ramach swojej struktury i posiadanych uprawnień. Wobec DYSTRYBUTORA zmiana dostępu zgłoszona przez KLIENTA jest skuteczna od następnego dnia roboczego po pisemnym zgłoszeniu zmian DYSTRYBUTOROWI. KLIENT ponosi odpowiedzialność za oferty, które zostały złożone przez UŻYTKOWNIKA KLIENTOWI.

VII. DYSTRYBUTOR ma prawo cofnąć DOSTĘP DO SYSTEMU wszystkim użytkownikom KLIENTA, który nie dokonał żadnego zakupu u DYSTRYBUTORA w okresie kolejnych 60 dni liczonych od ostatnio złożonej oferty lub zalega DYSTRYBUTOROWI z płatnościami faktur dłużej niż 14 dni po terminie ich wymagalności lub dwukrotnie nie zakupił towaru zgodnie ze składaną przez Inbud Faro S.A. przyjęciem oferty. Cofnięcie DOSTĘPU DO SYSTEMU może mieć miejsce także w sytuacji, gdy KLIENT prowadzi działalność konkurencyjną wobec DYSTRYBUTORA lub innego KLIENTA.

VIII. Wykrycie działania w EFARO.PL systemu dokonującego automatycznej akwizycji danych będzie skutkowało natychmiastowym zlikwidowaniem wszystkich kont UŻYTKOWNIKÓW KLIENTA , który w ten właśnie sposób pozyskuje informacje.

 

§ 3. OFERTOWANIE

I. STRONY ustalają, że oferty składane drogą internetową w EFARO.PL nie wymagają potwierdzenia przez KLIENTA w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej. DYSTRYBUTOROWI przysługuje jednak prawo zweryfikowania złożonej oferty zakupu i odmowy jej realizacji bez podania przyczyn.

II. Złożenie oferty w systemie EFARO.PL jest jednocześnie zaakceptowaniem przez UŻYTKOWNIKA warunków rękojmi/gwarancji zgodniej z gwarancjami producenckimi udzielanych przez Inbud Faro S.A. na  zamawiane produkty.

III. W przypadku realizacji ofert i towarów dostarczanych do KLIENTA z wykorzystaniem usług spedytorskich, poniżej minimum logistycznego DYSTRYBUTOR kosztami przesyłki obciąża KLIENTA wg obowiązujących stawek spedytora świadczącego usługę. Szczegółowe informacje w tym zakresie KLIENT może uzyskać każdorazowo od DYSTRYBUTORA lub jego odpowiednich pracowników.

IV. W przypadku odmówienia przyjęcia zakupionego towaru przez KLIENTA firma Inbud Faro S.A. zastrzega sobie prawo obciążenia KLIENTA kosztami transportu tego towaru oraz innymi kosztami poniesionymi z tytułu negatywnych skutków niezrealizowania umowy.

V. Przedstawione w serwisie EFARO.PL dane produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Złożenia oferty dokonuje KLIENT poprzez skorzystanie z możliwości SYSTEMU. KLIENT otrzymuje automatycznie potwierdzenie złożenia oferty w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez SYSTEM na jego adres poczty elektronicznej. DYSTRYBUTOR jako oblat, zastrzega sobie prawo nie przyjęcia oferty zawarcia umowy w terminie 60 dni liczonych od dnia złożenia jej przez KLIENTA. Jeżeli w tym terminie DYSTRYBUTOR, jako oblat, nie odmówi realizacji złożonej oferty, lub zrealizował umowę zgodnie z ofertą lub w innym potwierdzonym z KLIENTEM zakresie, uznać należy, iż ofertę przyjął w pełnym bądź zmodyfikowanym zakresie. DYSTRYBUTOR w odpowiedzi na ofertę KLIENTA może przedstawić możliwość jej realizacji w innym zakresie przedmiotowym lub w innej cenie niż cena określona w SYSTEMIE EFARO.PL. Ostateczne warunki zawarcia umowy między stronami potwierdza wystawiona przez DYSTRYBUTORA faktura VAT na zakupiony przez KLIENTA towar.

 

§ 4. TAJEMNICA HANDLOWA

I. Dane o cenach produktów oferowanych przez DYSTRYBUTORA w EFARO.PL oraz o ich dostępności w ramach tego systemu przeznaczone są dla KLIENTA wyłącznie dla celów związanych z pomocą do prawidłowego złożenia oferty DYSTRYBUTOROWI. SYSTEM jest narzędziem wspomagającym wzajemną współpracę stron w zakresie ich działalności.

II. KLIENT oraz żaden z jego UŻYTKOWNKÓW nie może przekazywać osobom trzecim danych, o których mowa w pkt. 1 jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związanych z zakupem towarów od DYSTRYBUTORA. W wypadku naruszenia powyższego zakazu DYSTRYBUTOR może cofnąć KLIENTOWI prawo dostępu do EFARO.PL.