Minimum 10 zamówień na łączną kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł brutto = bonus 400 zł brutto, patrz § 6.

 

Regulamin promocji „BONUS POWITALNY”.

 

§ 1. Organizatorem promocji jest firma Inbud-Faro S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Antoniny Grygowej 27, 20-260 Lublin, wpisaną do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000010940, z wpłaconym kapitałem zakładowym 250 000,00 zł, posługującą się numerem  NIP: 7120152561, REGON: 430763819, w dalszej części Regulaminu zwana „Organizatorem”.

§ 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia sprzedaży premiowej pod nazwą ,,BONUS POWITALNY’’, w dalszej części Regulaminu nazywanej ,,Promocją’’.

§ 3. Celem Promocji jest premiowanie zakupów opon, felg i akcesoriów dokonanych za pośrednictwem platformy B2B efaro.pl, których dystrybutorem jest Organizator. 

§ 4. Promocja skierowana jest do odbiorców, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2002 r. (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 ze zm.) , w dalszej części Regulaminu nazywanych ,,Uczestnikami” oraz są zarejestrowani lub dokonają rejestracji na platformie B2B Organizatora dostępnej pod adresem www.efaro.pl.

§ 5. Promocja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 25.08.2020 do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów.

§ 6. Uczestnik, który dokona poprzez system B2B efaro.pl, minimum 10 zakupów (każde dokonane innego dnia) na łączną kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 zł, otrzyma 400 zł w formie rabatu posprzedażnego. Liczy się ilość oraz łączna wartość zamówień oraz ich dokonywanie w różnych dniach tzn. nie więcej niż 1 zamówienie dziennie. Łączna kwota możliwych do uzyskania rabatów wynosi 400 zł.(w/w kwoty są kwotami brutto). Pod uwagę nie są brane zamówienia w ramach oferty „fast start”.

 

§ 7. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi dokonać zakupu opon wymienionych w §3 niniejszego Regulaminu na warunkach określonych w § 6 w okresie podanym w §5 za pośrednictwem portalu B2B dostępnym pod adresem www.efaro.pl. Spełnienie ww. warunków weryfikowane będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Organizatora w okresie trwania Promocji.

§ 8. Spełnienie przez Uczestnika warunków Promocji określonych w §6 niniejszego Regulaminu będzie premiowane udzieleniem Uczestnikowi rabatu posprzedażnego w wysokości odpowiednio do ilości i wartości zamówień ujętych na fakturach wymienionych w §7 Regulaminu.

§ 9. Rabat posprzedażny zostanie udzielony poprzez wystawienie faktury korygującej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia promocji określonego w §5. Warunkiem uzyskania rabatu jest terminowe regulowanie płatności.

§ 10. Uczestnik jest zobowiązany do odesłania na adres Organizatora podpisanej faktury korygującej dokumentującej udzielony rabat posprzedażny.

§ 11. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników. Organizator zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia Uczestników Promocji o zmianie postanowień Regulaminu, zasadach tej zmiany i terminie ich wprowadzenia, przy czym Uczestnicy zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez informację na stronie internetowej www.efaro.pl. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do odstąpienia od udziału w Promocji w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o zmianach Regulaminu poprzez przesłanie rezygnacji na adres: bonus.powitalny@inbud-faro.pl, której skutkiem będzie usunięcie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika.

§ 12. Uczestnik, który bierze udział w Promocji jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje go.

§ 13. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14. Administratorem danych osobowych zgromadzanych w związku z realizacją niniejszej Promocji jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.). Organizator jest uprawniony do ich przetwarzania tylko i wyłącznie na potrzeby organizacji i przeprowadzenia niniejszej Promocji.

§ 15. Organizator jako administrator danych osobowych, ma prawo powierzyć je innym podmiotom, z którymi będzie współpracował przy realizacji Promocji. Ujawnienie nastąpi w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Promocji.

§ 16. Rozporządzanie danymi osobowymi przez Uczestnika.

1) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Promocji. 

2) Uczestnikom Promocji, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych;

b) usunięcia danych;

c) ograniczenia przetwarzania danych;

d) przenoszenia danych;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Uczestników na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora tych danych w celach marketingu bezpośredniego;

f) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestników, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji Administrator będzie dalej przetwarzać dane osobowe Uczestników w niezbędnym zakresie, jeżeli po stronie Administratora będzie istniał ku temu uzasadniony powód;

g) przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody Uczestników;

h) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych osobowych, którego dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3) Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia można wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy dostępny w zakładce kontakt.

4) Administrator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko;

b) nazwę firmy;

c) adres e-mail;

d) telefon kontaktowy;

e) NIP.

5) Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6) Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska wraz z nazwą firmy w celu informowania o wynikach Promocji.

7) Z zastrzeżeniem zapisów §15 i §16 dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

8) Dane Uczestników będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia ich otrzymania, albo do dnia złożenia przez Uczestnika sprzeciwu, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

9) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 17. Organizator zastrzega sobie prawo do pozbawienia Uczestnika prawa do udziału w Promocji w przypadku rażącego naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub postępowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami.

 

 

  1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2002 r. (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 ze zm.) Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
  2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.